Onze visie

We bieden onderwijs over verschillende types heen, waardoor we kunnen werken op maat van de kinderen (individueel handelingsplan), rekening houdend met hun specifieke zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften.

We gaan aan de slag met verschillende vormen van leren, aangepast aan de noden van de leerlingen: spelend, zintuiglijk, functioneel, technisch en inzichtelijk leren binnen ervaringsgerichte en levensechte contexten.

SAMENWERKEN

We overleggen regelmatig met de leerling, ouders, leerkrachten, therapeuten en externen. 

We delen onze expertise en ervaringen en krijgen door deze nauwe samenwerking een goed zicht op de volgende stappen. 

Wat loopt al goed? Waar steken we nog een tandje bij?

Expertise delen

Ons team heeft in de loop der jaren een diepgaande kennis en expertise binnen de verschillende doelgroepen (type 2, type 4 en BA) opgebouwd door ervaring en professionalisering.

Het multidisciplinaire team, bestaande uit leerkrachten, therapeuten (logo, ergo, kine, orthopedagoog, psycholoog) en medisch/verzorgend personeel overlegt regelmatig en werkt nauw samen.

We vullen kennis en specifieke expertise of ondersteuning aan door intense samenwerkingen met het CLB, Leersteuncentrum Pixsy, privétherapeuten en externe gespecialiseerde diensten.

Onderwijsbehoeften centraal

We gaan voor elke leerling individueel na wat dit kind, zijn ouders maar ook de klas en de leerkracht nodig hebben om de geselecteerde onderwijsdoelen te bereiken. 

In functie hiervan zitten we meerdere keren per jaar samen om het proces van handelingsplanning met de betrokken partijen op te volgen (tijdens klassenraden of multidisciplinaire overlegmomenten of oudercontacten,…). 

Wanneer er zich moeilijkheden voordoen, worden die besproken en zoeken we samen naar oplossingen.

Positieve bril

We focussen tijdens deze continue afstemming op de positieve aspecten en evoluties. Hierop kunnen we namelijk voortbouwen.

We gebruiken ze als hefboom om het traject van de leerling positief te bekrachtigen en om optimaal kansen te creëren.

ZELFVERTROUWEN

Dankzij een gedifferentieerd onderwijsaanbod werken we op maat van elk kind. Wat heeft deze leerling nodig om zich te ontwikkelen en graag bij te leren?

We stimuleren zelfreflectie, laten zelfvertrouwen groeien en werken naar zo veel mogelijk zelfstandigheid.

Differentiatie & leerplezier

We bouwen elke dag aan het zelfvertrouwen van onze kinderen en dagen hen op hun maat uit in hun cognitieve, communicatieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. We focussen daarbij op de individuele noden van elk kind en differentiëren waar nodig.

We besteden veel aandacht aan het stimuleren van leerplezier. Leerlingen die graag bijleren, komen graag naar school en krijgen vertrouwen in het leerproces en zichzelf. 

We erkennen de specifieke problematiek van elk kind, maar kijken nog meer naar welke mogelijkheden er zijn en naar welke talenten een kind bezit.

Vaardigheden oefenen

We vinden het belangrijk om onze leerlingen in de schoolwerking te betrekken. We zetten regelmatig projecten op waaraan ze mee richting mogen geven en waarbij ze hun vaardigheden mogen oefenen en hun talenten mogen inzetten.

Onze aanpak zorgt ervoor dat kinderen geloven in hun eigen kunnen en trots zijn op wat ze bereiken. Ze leren lef hebben om zichzelf te tonen en dingen uit te proberen. Ze leren bovendien zichzelf naar waarde te schatten. Dat zorgt voor een boost van het zelfvertrouwen!

Zelfredzaamheid

We zorgen voor een veilige context waarin we kinderen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren. Dat wat leerlingen zelf kunnen doen, laten we ze zelf uitvoeren.

Sommige leerlingen hebben er baat bij om geregeld stil te staan bij zichzelf. Daar maken we graag genoeg tijd voor vrij. Leren reflecteren over zichzelf zorgt ervoor dat leerlingen zicht krijgen op hun kunnen, hun grenzen en hun dromen. 

We begeleiden hen graag stap voor stap naar zelfkennis en zelfstandig leren denken, werken en beslissen.

RESPECT & WELBEVINDEN

We zorgen ervoor dat kinderen zich gezien en geborgen voelen op school. Hun sociaal-emotioneel welbevinden is onze eerste prioriteit. 

We leren met respect met elkaar omgaan: we tonen interesse in elkaar en geven op een goede manier onze eigen grenzen aan.

Samen leren samenleven

Als GO! school onderschrijven we het pedagogisch project van het GO! (het PPGO!). Het is een richtingwijzer en referentiekader om leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds.

Respect voor elkaar

We vinden het belangrijk om onze leerlingen te leren om op een respectvolle manier op te komen voor hun eigen mening en om te luisteren naar de mening van anderen. We dragen respect uit voor elkaar, leren omgaan met verschillen en vermijden vooroordelen.

Samenleven is niet altijd makkelijk. Soms stellen leerlingen gedrag dat moeilijker is. We streven daarbij vooral naar het vinden van de onderliggende oorzaken en zoeken samen stap voor stap naar oplossingen.

Sociaal-emotioneel welbevinden

We focussen op het versterken van positief gedrag en op het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. Pas als een kind graag naar school komt, als het zich er veilig en geborgen voelt, kan het leren en groeien.

We maken tijd vrij om met kinderen te praten over wat hen écht bezig houdt. We vinden het belangrijk om aandachtig te kijken en te luisteren naar elke leerling.